Minimálne požiadavky

Rozhranie pre nákup produktov a služieb, ktoré poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), je postavené na najnovších štandardoch HTML5 a CSS3 a podporuje nasledovné internetové prehliadače s výnimkou ich mobilných verzií v ľubovoľnom operačnom systéme:

Prehliadač

Verzia

Google Chrome

26 a vyššia

Mozilla Firefox

21.0 a vyššia

Internet Explorer

10 a vyššia

Safari

6 a vyššia

Safari pre iOS (iPhone, iPad)

iOS 6.0 a vyššia

Opera

15.0 a vyššia

Nie je odporúčané vykonávať nákup produktov na takzvaných SmartTV zariadeniach.

Vytvorenie používateľského účtu

Používateľ kliknutím na tlačidlo “Registrovať sa” otvorí novú stránku s nasledovnými sekciami: Prihlasovacie údaje, Zvoľte typ používateľa, Osobné alebo Firemné údaje, Fakturačná adresa, Kontaktné údaje. Po korektnom vyplnení všetkých povinných polí, súhlasení so spracovaním svojich osobných údajov a so Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami, ochrana formuláru proti spamu a odoslaní formuláru, sa vytvorí nový používateľský účet a eDESK konto s identickým prihlasovacím menom a heslom. So správnym vypĺňaním  jednotlivých textových polí pomáha validačný mechanizmus, ktorý informuje v prípade nezrovnalostí adekvátnym upozornením.

Jednotlivé polia je používateľ povinný vypĺňať pravdivo, v súlade so Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami.

Prihlasovacie údaje

V sekcii prihlasovacích údajov sa nachádzajú nasledovné textové polia:

 1. Prihlasovacie meno - Prihlasovacie meno je používateľom zvolený alfa numerický (len písmená z abecedy bez diakritiky a číslice) reťazec v rozmedzí 5 až 30 znakov prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do svojho účtu. Prihlasovacie meno musí byť unikátne - nie je možné vytvoriť používateľský účet s prihlasovacím menom, ktoré už v databáze účtov existuje. Pri prihlasovacom mene sa nerozlišujú veľké a malé písmena a nie je možné ho zmeniť v Správe účtu používateľa.
 2. Prihlasovacie heslo - Prihlasovacie heslo je používateľom zvolený textový reťazec zložený z písmen abecedy bez diakritiky, číslic, medzier, bodiek, otáznikov, výkričníkov alebo pomlčiek, v rozmedzí 5 až 32 znakov prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do svojho účtu. Prihlasovacie heslo rozlišuje malé a veľké písmená.
 3. Overenie hesla - Textové pole Overenie hesla slúži na zabránenie omylov pri písaní opakovaným zadaním hesla. Textové pole nie je možné vyplniť kopírovaním a vložením prihlasovacieho hesla.

Používateľ je povinný vyjadriť súhlas so Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami a so spracovaním svojich osobných údajov označením zaškrtávacích polí. Pokiaľ nie sú zaškrtnuté všetky polia, registrácia nového používateľského účtu nebude zrealizovaná.

Voľba typu používateľa

Pri registrácii si používateľ musí zvoliť taký typ používateľa, ktorý mu zodpovedá. Voľbe typu používateľa treba venovať osobitú pozornosť pretože táto voľba je trvalá - používateľský typ nie je možné neskôr zmeniť v správe účtu alebo operátorom Zákazníckeho centra.

Niektoré typy používateľov majú nárok na zľavu v prípade špecifických účelov použitia podľa platných zákonov SR. Tieto typy používateľov pre aktiváciu svojho konta musia poštou zaslať potrebné dokumenty, ktoré preukážu štatút / autenticitu registrujúceho (napr. vo forme čestného prehlásenia, prípadne kópia zriaďovacej listiny/štatútu a pod.). Do doby kým konto nie je aktivované, nie je možné odoslať objednávku.  Pre zrýchlenie procesu aktivácie konta je možné priložiť naskenované dokumenty ihneď po odoslaní registrácie. Takto naskenované dokumenty nenahrádzajú fyzické doklady o štatúte - tie je potrebné zaslať do 3 dní od registrácie poštou na adresu Zákazníckeho centra.

Pri registrácii si používateľ môže zvoliť jeden z nasledujích typov používateľov

 1. Fyzická osoba bez živnostenského listu - typ používateľa umožňuje nákup produktov pre vlastnú potrebu
 2. Fyzická osoba so živnostenským listom - typ používateľa umožňuje nákup produktov pre potreby živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov a podnikateľov. IČO  a osobné údaje uvedené pri registrácii je možné aktualizovať v Správe účtu.
 3. Právnická osoba - typ používateľa umožňuje nákup produktov pre potreby organizácií a podnikateľských subjektov. IČO  a osobné údaje uvedené pri registrácii je možné aktualizovať v správe účtu.
 4. Rezortná organizácia ÚGKK - pracoviská a zamestnanci rezortu ÚGKK SR
 5. Orgány štátnej správy - príspevkové organizácie - orgány štátnej správy s právnou formou organizácie - príspevková
 6. Orgány štátnej správy - rozpočtové organizácie - orgány štátnej správy s právnou formou organizácie rozpočtová
 7. VÚC, mesto, obec - typ používateľa umožňuje nákup produktov pre vyššie územné celky, mestá a obce. Zľavu je však možné uplatniť len v rámci ich územnej pôsobnosti.
 8. Univerzita alebo vysoká škola s dohodou o spolupráci - typ používateľa umožňuje nákup produktov pre univerzity, alebo vysoké školy s dohodou o spolupráci. Zľavu 80% na produkty ktoré poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ Bratislava) je možné uplatniť iba na záverečné práce študentov, ktorých zadanie je potrebné deklarovať oficiálnym dokumentom. Nákupcom produktov je univerzita, alebo vysoká škola - nie študent.

Osobné údaje

Táto časť registračného formulára je zobrazená len po zvolení typu používateľa Fyzická osoba bez živnostenského listu a Fyzická osoba so živnostenským listom. Polia slúžia pre správnu identifikáciu totožnosti objednávateľa.

Polia Titul pred menom a Titul za menom sú nepovinné, polia Meno a Priezvisko je používateľ povinný vyplniť. Medzi povolené znaky patrí text s možnosťou diakritiky, bodka, medzera a pomlčka.

Osobné údaje zadané pri registrácii je možné neskôr zmeniť v Správe účtu. Zmena nie je retroaktívna - neprejaví sa v už vygenerovaných licenciách a faktúrach používateľa.

Firemné údaje

Táto časť registračného formulára je zobrazená pri všetkých typoch používateľov okrem Fyzickej osoby bez živnostenského listu. Polia sú dynamicky prispôsobované a slúžia pre správnu identifikáciu totožnosti objednávateľa.

V prípade Fyzickej osoby so živnostenským listom sa vypĺňajú iba údaje IČO, DIČ a IČ DPH príslušnej organizácie, pričom IČO a DIČ sú povinné údaje. V ostatných typoch sa vyplňuje aj názov organizácie a jej zastúpenie, pričom povinné položky sú  IČO, DIČ a názov organizácie.

Firemné údaje zadané pri registrácii je možné neskôr zmeniť v Správe účtu. Zmena nie je retroaktívna - neprejaví sa v už vygenerovaných licenciách a faktúrach používateľa.

Fakturačná adresa

Sekcia Fakturačná adresa sa vyplňuje pri všetkých typoch používateľov a slúži pre generovanie faktúr a umožnenie predvyplnenia dodacej adresy v prípade poštových zásielok.

Do polí Ulica, Číslo domu, Obec, PSČ a Štát, používateľ zapíše adresu bydliska resp. adresu organizácie. Textové polia sú povinné okrem ulice, tú používateľ nevyplňuje v prípade ak ju nie je možné vyplniť.

Fakturačné údaje zadané pri registrácii je možné neskôr zmeniť v Správe účtu. Zmena nie je retroaktívna - neprejaví sa v už vygenerovaných licenciách a faktúrach používateľa.

Kontaktné údaje

Sekcia Kontaktné údaje sa vyplňuje pri všetkých typoch používateľov a slúži pre komunikáciu so zákazníkom a posielanie automaticky generovaných notifikácií, ktoré informujú zákazníka o stave objednávky a podobne.

Emailová adresa musí byť unikátna - nie je možné vytvoriť používateľský účet s emailovou adresou, ktoré už v databáze účtov existuje.

Pre každú objednávku je možné zadať kontakt na zodpovednú osobu, ktorý sa vzťahuje iba na konkrétnu objednávku, t. j. nemení kontaktné údaje zadané pri registrácii. Kontaktné údaje zadané pri registrácii je možné neskôr zmeniť v Správe účtu.

V prípade, že registračný formulár je správne vyplnený, po kliknutí na tlačidlo “Odoslať”, sa zobrazí potvrdzujúca textová správa, ktorá informuje používateľa o úspešnosti vytvorenia nového používateľského účtu. Používateľ je následne prihlásený a presmerovaný na hlavnú stránku.

Ak používateľ nesprávne vyplnil niektoré údaje, prípadne má záujem doplniť nepovinné, môže tak spraviť v Správe účtu.

Prihlásenie používateľa

Používateľ sa sa prihlasuje do svojho účtu vyplnením prihlasovacieho mena a hesla v pravej časti hornej lišty.

V prípade nesprávnej kombinácie mena a hesla systém upozorní na neúspešné prihlásenie.

Po úspešnom prihlásení sa zmení horná lišta a používateľovi poskytne prístup do Správy účtu, a Zoznamu objednávok.

Reset hesla

Po kliknutí na Zabudnuté heslo, nachádzajúce sa na pravej strane hornej lišty, sa zobrazí nové okno pre zadanie názvu účtu, ktorému má byť heslo zmenené.

Po zadaní prihlasovacieho mena a kliknutí na tlačidlo “Odoslať” sa zobrazí informácia o odoslaní overovacieho odkazu na e-mailovú adresu, ktorú si používateľ zvolil pri registrácií. V prípade zadania nesprávneho prihlasovacieho mena, bude používateľ na túto chybu upozornený. Po prijatí overovacieho odkazu a jeho otvorení v internetovom prehliadači systém overí platnosť odkazu a v prípade úspešného overenia odošle na e-mail nové heslo. O tomto je používateľ informovaný na stránke overovania platnosti odkazu.

Nástroje mapového okna a popis používateľského rozhrania

Na ľavej hornej strane mapového okna sa nachádzajú tlačidlá nástrojov pre prácu s mapou:

Pohľad späť - po kliknutí na ikonu sa mapový výrez vráti do stavu pohľadu mapy, ktorý predchádzal aktuálnemu, ak taký existuje.

Pohľad dopredu - po kliknutí na ikonu sa mapový výrez posunie do stavu pohľadu mapy, ktorý nasleduje po aktuálnom, ak taký existuje.

Priblížiť územie - nástroj sa aktivuje kliknutím na ikonu. Následne územie označené kliknutím alebo kliknutím a ťahom myši sa priblíži do takej miery, aby po priblížení zodpovedalo veľkosti mapového okna.

 Zobraziť všetko -  po kliknutí na ikonu mapový výrez sa vycentruje a zväčší na územie celej SR.

 Priblížiť - mapový výrez sa priblíži na väčšiu mierku.

Oddialiť - mapový výrez sa oddiali na menšiu mierku.

Pre približovanie a odďalovanie mapového výrezu je možné použiť tiež koliesko myši.

 Indikátor načítavania - informuje o načítavaní mapových podkladov. Po načítaní všetkých dostupných mapových podkladov je indikátor skrytý.

Grafická mierka je zobrazená v ľavom dolnom rohu mapového okna a po nadídení myšou zobrazí aktuálnu číselnú mierku.

V pravom dolnom rohu mapového okna sa nachádza výrez mapového náhľadu. Modrým bodkovaným obdĺžnikom je zobrazená poloha aktuálneho mapového pohľadu v rámci územia. Kliknutím do mapového náhľadu alebo uchopením tohoto obdĺžnika pomocou kliknutia a následným ťahom myši sa môže používateľ posúvať na mape - dôsledkom je zmenený pohľad v mapovom okne. Mapa vo výreze mapového náhľadu sa posúva podľa potreby tak, aby sme mali vždy prehľad o aktuálnej polohe mapového okna.

 Skryť/zobraziť mapový náhľad -  umožňuje skryť a opätovne zobraziť mapový náhľad

Výber produktu

Produktový strom

Produktový strom je do hierarchicky štruktúrovaných kategórií usporiadaný zoznam všetkých produktov, ktoré je možné objednať v rámci Portálu produktov a služieb.

Kliknutím na práve zobrazenú kategóriu sa používateľovi zobrazia podkategórie kliknutej kategórie. Postupným klikaním sa používateľ dostane na nižšie úrovne stromu až po produkty. Kliknutím na produkt sa produkt vyznačí modrým pásom a používateľovi sa sprístupní definovanie priestorového rozsahu. Používateľ v jednom okamihu môže mať zvolený len jeden produkt.

Kategórie sú graficky označené ikonou  a produkty ikonou . Po kliknutí na ikonu  sa zobrazia informácie o produkte.

Navigácia v produktovom strome

Pri vnáraní sa hlbšie do stromu produktov cez kategórie a podkategórie sa v navigačnom menu nachádzajúcom sa nad zoznamom produktov používateľovi graficky zobrazuje hierarchia kategórií v tzv. omrvinkovej navigácii.

Omrvinková navigácia umožnuje skokový prechod späť kliknutím na kategóriu, ktorú používateľ chce v zozname produktov rozbaliť.

Návrat v produktovom strome o jednu úroveň vyššie umožnuje odkaz “Späť”.

Priestorové a nepriestorové produkty

Poskytované produkty môžu mať priestorový a nepriestorový charakter. Produkty priestorového charakteru sa zvyčajne vzťahujú k nejakému územiu, alebo lokalite - zväčša sa jedná o mapy či už digitálne, alebo analógové. Pri týchto produktoch je potrebné definovať priestorový rozsah. Produkty nepriestorového charakteru sú zvyčajne publikácie, normy, prípadne služby a podobne. Pri týchto produktoch nie je možné definovať priestorový rozsah - používateľ definuje iba počet kusov, prípadne inú mernú jednotku produktu.

Informácie o produkte

Každý produkt v produktovom strome je od kategórie vizuálne odlíšený malou informačnou ikonou . Po kliknutí na túto ikonu je používateľovi zobrazené okno s podrobnými informáciami o produkte (názov, umiestnenie v produktovom strome, textový popis, obrázkový náhľad, dostupnosť formátov a súradnicových systémov pre daný produkt, link na záznam o produkte v metainformačnom systéme. Pri nepriestorových typoch produktov sa tu nachádza tlačidlo vloženia do košíka s voľbou počtu kusov.)

Vizualizácia priestorových produktov ZB GIS

V prípade výberu priestorových produktov z kategórie ZB GIS produktového stromu sa v mapovom okne podkladová mapa spriehladní na polovicu a ak vybraný produkt disponuje náhľadom na skutočný produkt, tak ten sa nad ňou zobrazí v plnej farbe. Používateľ teda presne vidí, ktoré konkrétne údaje sa chystá vložiť do košíka, pričom nestráca orientáciu v priestore vďaka priehľadnej podkladovej mape. Nedostupnosť náhľadov skutočného produktu alebo podkladovej mapy je zobrazená ružovou farbou.

Definovanie priestorového rozsahu

Naľavo od mapového okna, približne v strede (pod zoznamom produktov) sa nachádza blok pomenovaný “2. Definujte priestorový rozsah”.

Po výbere produktu (1. krok) používateľ definuje územie (2. krok), z ktorého si želá daný produkt zakúpiť.

Filozofia merných jednotiek

Priestorové údaje v digitálnom tvare sú poskytované formou území vymedzených sieťou merných jednotiek. Každá merná jednotka má špecifický tvar a cenu stanovenú individuálne v závislosti od produktu. Zároveň je poskytovaná v celosti a ide o najmenšie možné územie, ktoré je možné z daného produktu poskytnúť. Používateľ zvolí príslušné merné jednotky tak, že nakreslí pomocou sady nástrojov útvar, ktorý je následne prekrytý sieťou dotknutých merných jednotiek.

Poznámka:

Pre produkt ZBGIS bola merná jednotka stanovená nasledovne:

Priestorové údaje v digitálnom tvare sú poskytované používateľovi formou území vymedzených obdĺžnikovou sieťou - merných jednotiek. Táto obdĺžniková sieť bola prevzatá zo Štátnej mapy odvodenej mierky 1:5000 (ŠMO5). Merná jednotka má teda obdĺžnikový tvar s rozmermi 2,5 km x 2 km. Cena mernej jednotky je stanovená individuálne pre každú jednu mernú jednotku v priestore zvlášť (10199 merných jednotiek na území SR) a zohľadňuje hustotu a aktuálnosť údajov na nej. Hustota údajov a ich aktuálnosť je prepočítavaná po každej aktualizácii priestorových údajov.

Priestorové operátory a kreslenie geometrie

Po zvolení produktu je potrebné definovať priestorový rozsah, t.j. merné jednotky (MJ) produktu, ktorý si používateľ želá zakúpiť. Na to slúži panel nástrojov v strednej časti ľavej pozdĺžnej lišty (nachádzajúci sa v bloku “2. Definujte priestorový rozsah”), ktorý obsahuje nasledovné nástroje:

 Výber bodom - kliknutím do mapového okna je zvolená jedna MJ - tá v ktorej sa práve nachádza bod kliknutia.

Výber líniou  - kliknutím do mapového okna definujeme počiatočný a ďalšie body lomenej línie. Jej ukončenie sa prevedie dvojklikom. Sú zvolené všetky MJ, ktoré pretne definovaná lomená línia.

 Výber polygónom - kliknutím do mapového okna definujeme počiatočný a ďalšie body polygónu. Ukončenie sa prevedie dvojklikom. Zvolia sa všetky MJ, ktoré daný polygón prekryje.

 Výber obdĺžnikom - kliknutím a ťahaním v mapovom okne definujeme obdĺžnik. Zvolia sa všetky MJ, ktoré prekryje daný obdĺžnik.

 Výber aktuálnym pohľadom - po kliknutí do mapového okna sú zvolené všetky MJ ktoré sa náchádzajú v aktuálnom mapovom pohľade.

 Výber hranicou - kliknutím do mapového okna sú zvolené všetky MJ spadajúce do hranicou vymedzeného administratívneho celku. 

Úprava geometrie

Geometriu je možné upravovať až po dokreslení objektu a po výpočte ceny za pokryté územie. Kliknutím na “Upraviť” v strednej časti ľavej pozdĺžnej lišty sa v mapovom okne umožní editácia vybranej geometrie. Používateľ môže editovať vybrané body, línie, polygóny, obdĺžniky, prípadne obdĺžnik vytvorený pohľadom a to pridávaním lomových bodov (označené priehľadným kruhom), alebo posúvaním existujúcich lomových bodov (označené nepriehľadným kruhom). Existujúci lomový bod je možné zmazať umiestnením kurzoru myši na daný bod a stlačením klávesy “Delete”.

Po dokončení úpravy geometrie je potrebné kliknúť na tlačidlo “Prepočítať” (ktoré sa objaví dole v ľavej pozdĺžnej lište po kliknutí na “Upraviť”). Po kliknutí sa vyznačia MJ, ktoré prekrývajú nový, upravený tvar a dole sa objaví tlačidlo “Kúpiť v základnej cene ...”.

Zoznam merných jednotiek

Všetky merné jednotky, ktoré sa prekrývajú s používateľom nakreslenou geometriou sú uvedené v zozname merných jednotiek (v druhej polovici ľavej pozdĺžnej lišty - blok “3. Vybrané merné jednotky produktu”). Ten pozostáva zo stĺpcov:

 1. Názov - označenie jednotlivých merných jednotiek
 2. Počet - počet kusov mernej jednotky, počet MJ vyšší ako 1 sa nastavuje iba pri tlačených produktoch
 3. Cena - základná cena v eurách za mernú jednotku prepočítana s ohľadom na ich zvolený počet. V prípade webových služieb sa jedná o cenu mernej jednotky za jeden deň.

Názvy merných jednotiek

Každá merná jednotka ma individuálne označenie v závislosti od typu produktu (napr.: označenie prevzaté zo Štátnej mapy odvodenej mierky 1: 5000 - Kremnica 2-6, označenie Základnej mapy SR v mierke 1: 10 000 - 25-24-04 alebo číslo Geodetického bodu C27-524).

Poznámka:

V prípade produktu ZBGIS sú názvy merných jednotiek prevzané zo Štátnej mapy odvodenej mierky 1:5000 (ŠMO5) v niektorých prípadoch nekorešpondujú presne s miestom, ktoré pokrývajú. Napr. nakupujete priestorové údaje v okrajovej časti Bratislavy a merná jednotka pokrývajúca toto územie má názov “Pezinok”. Nejedná sa o chybu - je to štandardné označovanie v rámci kladu mapových listov ŠMO5.

V zozname merných jednotiek je možné jednotlivé položky zoraďovať podľa abecedy. Používateľ klikne na príslušnú ikonu vzostupného, alebo zostupného zoraďovania  v zozname “Vybrané merné jednotky produktu”. Po kliknutí sa produkty zoradia podľa ich názvu abecedne od A po Z, alebo v obrátenom poradí - od Z po A.

Počet kusov merných jednotiek

V zozname Vybraných merných jednotiek produktu je možné upravovať počet kusov danej MJ, ktorý má byť do košíka vložený, klikaním na symboly plus alebo mínus, ktoré sa zobrazia po umiestnení kurzora nad riadok mernej jednotky.

Tento počet je možné upravovať aj priamo kliknutím na danú MJ v mapovom okne. Ak je vybraná MJ aktívna, kliknutím v mapovom okne sa deaktivuje a naopak. Merná jednotka zobrazená v mapovom okne so sivým podkladom je zahrnutá v zozname merných jednotiek, merná jednotka v mapovom okne s červeným podkladom má počet 0 - nebude teda vložená do košíka. Modrá označuje práve prezeranú mernú jednotku.

Poznámka: Produkty z kategórie Digitálne produkty môžu nadobúdať počet merných jednotiek 0 a 1. Nie je možné zakúpiť viac ako 1 kus mernej jednotky z digitálnych produktov, pretože sa jedná o nehmotné údaje. Produkty z kategórie Tlačená produkcia je možné nakupovať po viacerých kusoch, keďže sa jedná o fyzické mapové listy/publikácie.

Cena za merné jednotky

Cena za jednotlivé merné jednotky je zobrazovaná ako základná cenníková cena vynásobená počtom kusov z danej mernej jednotky. To znamená, že ak používateľ bude odoberať počet kusov mernej jednotky 0, tak aj celková cena za túto mernú jednotku bude 0 Eur a položka nebude vložená do košíka. Podobne pri zvyšovaní počtu kusov mernej jednotky na dva/tri kusy bude cena za mernú jednotku dvojnásobná/trojnásobná a pod.

Poznámka: Prípadná zľava na produkty je v prípade jej nároku zohľadnená až v košíku po prihlásení a voľbe účelu použitia!

Používateľ môže zoradiť vybrané merné jednotky podľa ceny vzostupne, alebo zostupne kliknutím na príslušnú ikonu  v zozname “Vybrané merné jednotky produktu”. Podľa výberu šípky sa vybrané merné jednotky zoradia podľa ceny od najlacnejšej po najdrahšiu alebo od najdrahšej po najlacnejšiu.

Vloženie do košíka

Kliknutím na tlačidlo “Kúpiť v základnej cene za XY ” sa všetky vybrané merné jednotky, ktoré majú definovaný počet 1 a viac vložia do košíka. Následne sa zobrazí nákupný košík, v ktorom sú všetky produkty, ktoré používateľ vložil do košíka a nedokončil pre ne ešte objednávku. V prípade ak má používateľ záujem zakúpiť aj iný produkt zvolí v Košíku možnosť “Kúpiť ďaľší produkt”. Zakaždým je nutné uskutočniť:

 1. Výber produktu,
 2. Definovanie priestorového rozsahu (ak má byť iný ako pri predchádzajúcom produkte),
 3. Úprava zoznamu merných jednotiek
 4. Vloženie do košíka

Poznámka: Vďaka tomu môže používateľ pre každý produkt zvoliť iný priestorový rozsah. Zároveň vloženie iba jedného produktu do košíka umožní zobraziť náhľad práve zvolených priestorových údajov.

Ak používateľ nie je prihlásený a prihlási sa, obsah košíka sa pridá do košíka účtu, pod ktorým sa prihlásil. Produkt je možné z košíka odstrániť stlačením tlačidla “Odstrániť”.

Úprava parametrov produktu

V košíku je možné upraviť parametre produktu ako je dĺžka trvania pri Webových Mapových Službách a iných službách, parametre digitálnych údajov ako sú formát a súradnicový systém a podobne. Dostupné kombinácie formátu digitálnych priestorových údajov a ponúkaných súradnicových systémov sú k dispozícii v strome produktov cez informácie o produkte.

Voľba účelu použitia

Pred objednaním obsahu košíka si používateľ musí zvoliť “Účel použitia”, ktorý sa vzťahuje na celú objednávku. Táto voľba sa nachádza v pravej hornej časti okna košíka iba ak je používateľ prihlásený. “Účel použitia” je úzko previazaný s typom používateľa, t.j. zobrazené možnosti účelu použitia sa prispôsobujú práve prihlásenému typu používateľa. Preto je nutné, aby prebiehala voľba účelu použitia iba ak je používateľ prihlásený. V opačnom prípade je zobrazený text upozorňujúci na potrebu prihlásenia. Na základe výberu “Účelu použitia” sa upravuje výsledná suma jednotlivých produktov, keďže na určené typy produktov sa pri vybraných typoch používateľov uplatňuje zľava, prípadne prirážka v prípade ich ďalšej publikácie. Pri voľbe účelu použitia „na základe špeciálneho zákona“ je potrebné vypísať znenie zákona do poznámky vo formulári objednávky.

Upozornenie: Voľba “Účelu použitia” môže mať zásadný vplyv na cenu produktu (zľava, alebo 100% prirážka), preto je potrebné tejto voľbe venovať pozornosť a skontrolovať si výslednú cenu a jej zložky (základnú cenu, zľavy, prirážky).  

Poznámka: Účel použitia definuje spôsob, akým bude kupujúci nakladať s produktom. Licencia, ktorú používateľ získa spolu s produktom sa viaže len k tomuto jedinému účelu použitia a v prípade kontroly pôvodu údajov zo strany GKÚ Bratislava je nutné sa ňou preukázať.

Poznámka: Na všetky produkty objednávky sa vzťahuje iba jeden účel použitia z dôvodu prepojenia objednávky na práve jednu faktúru a práve jednu licenciu.

Objednanie produktov

Ak si používateľ želá produkty v košíku objednať, klikne na tlačidlo “Objednať”. Ak používateľ nie je prihlásený, bude vyzvaný na prihlásenie a následne na dodatočné definovanie účelu použitia. Nesprávne zadané meno, alebo heslo skončí upozornením. Používateľ môže zopakovať pokus o prihlásenie, obsah košíka zostane uložený. Po stlačení tlačidla “Odoslať” je používateľ presmerovaný na stránku zostavenia objednávky.

Vaša fakturačná adresa

Faktúra je vždy vystavená na adresu uvedenú pri registrácii. Túto adresu je možné v prípade presťahovania sa, alebo zmeny sídla upraviť v Správe účtu (z prostredia objednávky ju nie je možné meniť).

Kontakt na zodpovednú osobu (nepovinné)

V prípade, že objednávku zostavuje iná osoba ako osoba uvedená pri registrácii, je možné uviesť telefonický a mailový kontakt na zodpovednú osobu, ktorý bude použitý iba pri vybavovaní práve zostavovanej objednávky. Tento kontakt slúži na komunikáciu v prípade doplňujúcich otázok, či nejasností v objednávke zo strany Zákaznického centra GKÚ Bratislava.

Taktiež je možné napísať poznámku k objednávke do poznámkového poľa.

Spôsob dodania

Používateľ si môže vybrať spôsob dodania zvlášť pre každý typ objednávaného produktu v rámci objednávky. Je teda možné, že produkty z jednej objednávky budú dodané až troma spôsobmi. K dispozícii sú nasledovné kombinácie:

Typ produktu

Spôsob dodania

Digitálne produkty

elektronicky

Digitálne produkty

poštou

Digitálne produkty

osobne

Digitálne služby

elektronicky

Tlačená produkcia

poštou

Tlačená produkcia

osobne

 1. Elektronicky - po vybavení objednávky si bude možné produkty stiahnuť elektronicky po prihlásení z menu “Moje objednávky”. Používateľ vyhľadá konkrétnu objednávku a stlačením tlačidla pre sťahovanie  začne preberanie súboru. Súbor je vo formáte .zip a obsahuje všetky objednané digitálne produkty.
 2. Poštou - produkty budú zaslané poštou na fakturačnú adresu uvedenú pri registrácii. Ak má byť adresa doručenia iná ako fakturačná, je potrebné označiť príslušné zaškrtávacie políčko v parametroch dodania v záložke “Poštou”.
 3. Osobne - vyzdvihnutie produktov prebehne osobným odberom na adrese GKÚ Bratislava v rámci platných strankových hodín a po dohode s poskytovateľom.

Parametre dodania

Podľa vybraných spôsobov dodania sa v tejto časti sprístupnia príslušné záložky s podrobnejšími nastaveniami a informáciami o dodaní vybraných produktov a služieb.

 1. Osobne - sú k dispozícii informácie o adrese (aj so statickou mapou), stránkových hodinách Zákazníckeho centra GKÚ Bratislava a odkaz na polohu odberného miesta na Google Maps.
 2. Poštou - po označení zaškrtávacieho poľa je možné zmeniť adresu dodania
 3. Elektronicky - sú k dispozícii informácie o priebehu platby a o postupe ako prebrať digitálne produkty

Spôsob platby

V súčasnosti je možné využívať spôsob platby bankovým prevodom, alebo osobne na Zákazníckom centre GKÚ Bratislava. Pri spôsobe platby si používateľ môže vybrať:

 1. Prevodom - zobrazia sa informácie o bankovom spojení a podrobné informácie o platbe.
 2. Osobne - Zobrazia sa podrobné informácie ako postupovať pri úhrade osobne.

Všeobecné obchodné a licenčné podmienky

Používateľ vyjadrí súhlas so Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami označením zaškrtávacieho poľa. Podmienky vo formáte PDF je možné zobraziť/stiahnuť kliknutím na odkaz v texte.

Vaše referenčné číslo objednávky

Vyplňte vaše referenčné číslo objednávky ak si vediete objednávku vo vašom informačnom systéme.

Kontrola a odoslanie objednávky

Ak sú všetky položky správne vyplnené, kliknutím na tlačidlo “Sumár objednávky” je zobrazený sumár objednávky a následným kliknutím na “Objednať” sa dokončí a odošle objednávka.

Platba

V súčasnosti je možné uhradiť pohľadávku za produkty osobne na Zákazníckom centre GKÚ Bratislava, alebo prevodom na účet GKÚ Bratislava vedený v štátnej pokladnici.

 1. Platba osobne: Úhradu za objednané produkty/služby je nutné realizovať  na Zákazníckom centre GKÚ v Bratislave v zmysle faktúry zaslanej používateľovi prostredníctvom Portálu produktov a služieb. Platba je možná len v hotovosti. Vydávame z bankoviek v hodnote maximálne dvojnásobku uhrádzanej sumy. V pokladnici nedržíme hotovosť na vydávanie z bankoviek vyššej hodnoty ako 200 €.
 2. Platba prevodom: Sumu uvedenú v sumáre objednávky je potrebné uhradiť najneskôr do 15 dní. Pri platbe je nutné použiť údaje uvedené na stránke zostavenia objednávky. Platbu evidujeme po prijatí na náš účet (zvyčajne dva pracovné dni na bankový prevod). Vyskladňovanie a sprístupnenie produktov je možné až po prijatí platby na účet štátnej pokladnice.

Upozornenie: Na odbernom mieste nie je možné platiť platobnými kartami z dôvodu štatútu rozpočtovej organizácie.

Zoznam objednávok

Na zoznam už realizovaných objednávok je možné pristupovať po prihlásení z hlavnej stránky, alebo je naň používateľ presmerovaný po každom úspešnom odoslaní objednávky. Ku každej objednávke sú udávané nasledovné informácie:

Kód objednávky - číselný kód evidencie objednávky v systéme. Tento kód je možné použiť pri komunikácii so Zákazníckym centrom GKÚ Bratislava.

Stav objednávky - súčastný stav procesu, v ktorom sa nachádza objednávka od odoslania až po vyexpedovanie produktov.

Dátum objednania - dátum, od ktorého je objednávka evidovaná

Faktúra - dokument na stiahnutie, obsahujúci faktúru k danej objednávke

Licencia - obsahuje základné informácie o zakúpených produktoch, identifikáciu odberateľa, účel použitia produktov a vybrané state zo Všeobecných obchodných a licenčných podmienok. Licencia slúži na preukázanie práva využívať zakúpené produkty odberateľom na zvolený účel použitia.

Odkaz - v prípade objednania elektronického odberu produktov sa po vyexpedovaní objednávky objaví odkaz na stiahnutie produktov

Prístup k produktom

K produktom a službám je možný prístup po úhrade na základe zvoleného spôsobu dodania pre jednotlivé typy produktov. Každý typ produktov (digitálne údaje, elektronické služby a tlačená produkcia) je možné v rámci jednej objednávky dodať rôznym spôsobom.

 1. Osobne - vyskladnené produkty je možné po dohode s poskytovateľom vyzdvihnúť osobne na adrese Zákazníckeho centra GKÚ Bratislava v rámci stránkových hodín.

 

Upozornenie: V cene údajov nie je zahrnutá cena médií . Produkty a služby sa vydajú nakopírovaním na poskytnutý nosič dát používateľa (CD, DVD, USB klúč, USB hardisk ...).

 1. Poštou - vyskladnené produkty budú zaslané v obálke, prípadne v balíku Slovenskou poštou v rámci územia SR za paušálny poplatok 2,50 Eur. V prípade, že objednaný tovar nebude možné prepraviť k zákazníkovi za paušálny poplatok (prekročenie hmotnosti), ten bude dodatočne kontaktovaný a požiadaný o úhradu doplatku elektronicky, poštou.
 2. Elektronicky - kliknutím na tlačidlo “Moje objednávky” v pravej časti hornej lišty sa zobrazí zoznam objednávok s informáciami o ich stave. Po kliknutí na odkaz k príslušnej objednávke sa spustí sťahovanie produktov vo forme súboru .zip.

Upozornenie: Zasielanie produktov poštou mimo územia SR je nutné konzultovať s poskytovateľom. Pre zahraničné zásielky nie je možné uplatniť paušálny poplatok za poštovné.

Prístup k webovým službám

Po prijatí úhrady za objednávku bude používateľovi zaslaná notifikácia s odkazom na objednanú webovú službu a s vygenerovaným heslom na prístup k službe. Ak sa objaví výzva na autentifikáciu pri pripojení webovej služby v mapovom klientovi, používateľ zadá prihlasovacie meno k portálu produktov a služieb GKÚ Bratislava a heslo, ktoré mu bolo zaslané na e-mail.

Licencia

Na digitálne produkty, na ktoré nie je možné trvalo označiť vyhotoviteľa a práva a povinnosti nadobúdateľa sa vzťahuje licencia. Je to digitálny dokument uložený v systéme portálu produktov a služieb GKÚ a slúži na preukázanie práva nadobúdateľa nakladať s produktami a službami v rámci účelu použitia špecifikovaného v košíku. Neoddeliteľnou súčasťou licenčných podmienok sú Všeobecné obchodné  a licenčné podmienky. Licencia je neprenosná a nie je možné ju žiadnym spôsobom upravovať. V prípade nezhody dvoch verzií tej istej licencie (vytlačená a digitálna) je platný digitálny súbor uložený na serveroch poskytovateľa, ktorý je nadobúdateľovi sprístupnený cez rozhranie portálu produktov a služieb - Moje objednávky. Licencia obsahuje:

 1. Údaje o poskytovateľovi
 2. Údaje o nadobúdateľovi
 3. Rozsah nadobudnutých produktov
 4. Účel použitia produktov
 5. Ostatné ustanovenia licencie
 6. Cena v Eur

Správa účtu

Obsahuje všetky údaje o organizácií, alebo osobe, ktoré si môže používateľ po registrácií zmeniť, prípadne doplniť. V závislosti od typu používateľa je možné meniť:

 1. Osobné údaje - zmena osoby zodpovednej za daný účet v prípade fyzickej osoby a fyzickej osoby s živnostenským listom. Tak isto je možné zmeniť, prípadne doplniť titul prislúchajúci k danej osobe. Táto voľba je nepovinná.
 2. Firemné údaje - informácie o údajoch organizácie a o jej zastúpení. Zmeniť možno údaje o názve organizácie, zastúpení a číslo IČ DPH.
 3. Fakturačnú adresu - adresu danej osoby, prípadne organizácie, ktorej prislúcha používateľské konto.
 4. Kontaktné údaje - zmena telefónneho čísla, prípadne e-mailovej adresy na komunikáciu so zákazníkom a oznamovaní zmien súvisiacich s daným kontom. 

Kontakt

Po kliknutí na tlačidlo “Kontakt” na pravej strane hornej lišty hlavnej stránky, bude používateľ presmerovaný na stránku Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ), kde sa nachádzajú kontaktné údaje ako na Zákaznícke centrum GKÚ Bratislava, tak aj na jednotlivé riadiace zložky ústavu a zodpovedné osoby.